معاونت آموزشجدیدترین مطالب سایتhttp://www.markazfeqhi.ir/برنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع سطحبرنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع سطحhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7182/ برنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع خارج برنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع خارج http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7181/همایش «در مسیر فقاهت» برگزار شدبرگزاری همایش در مسير فقاهتhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7180/ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در دو بخش سطح و خارج - سال تحصیلی 98-99ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در دو بخش سطح و خارج - سال تحصیلی 98-99http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7141/گزارش اردوی فرهنگی - تفریحی آذرماه طلاب مرکز فقهيگزارش اردوی فرهنگی - تفریحی آذرماه طلاب مرکز فقهيhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7091/برنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع خارجبرنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع خارجhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7093/برنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع سطحبرنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع سطحhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7092/اسامی طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع سطح طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع سطحhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7088/اسامی طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع خارج طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع خارج http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7087/ اطلاعيه ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در رشته فقه پزشکی خارج 98-97 اطلاعيه ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در رشته فقه پزشکی خارج 98-97http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7086/