معاونت آموزشجدیدترین مطالب سایتhttp://www.markazfeqhi.ir/ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در دو بخش سطح و خارج - سال تحصیلی 98-99ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در دو بخش سطح و خارج - سال تحصیلی 98-99http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7141/گزارش اردوی فرهنگی - تفریحی آذرماه طلاب مرکز فقهيگزارش اردوی فرهنگی - تفریحی آذرماه طلاب مرکز فقهيhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7091/برنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع خارجبرنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع خارجhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7093/برنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع سطحبرنامه درسی ماه مبارک رمضان - مقطع سطحhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7092/اسامی طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع سطح طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع سطحhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7088/اسامی طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع خارج طلاب ذخیره و قبول شده در آزمون شفاهی وروردی سال تحصیلی 97-98 مقطع خارج http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7087/ اطلاعيه ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در رشته فقه پزشکی خارج 98-97 اطلاعيه ثبت نام آزمون ورودي مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در رشته فقه پزشکی خارج 98-97http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7086/اطلاعیه پذیرش مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) در نشریه شماره 548 افق حوزه، دوشنبه 21 اسفند 1396اطلاعیه پذیرش مرکز فقهی ائمه اطهار(علیهم السلام) در نشریه شماره 548 افق حوزه، دوشنبه 21 اسفند 1396http://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7073/اطلاعیه پذیرش مقطع خارجاطلاعیه پذیرش مقطع خارجhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7072/اطلاعیه پذیرش مقطع سطحاطلاعیه پذیرش مقطع سطحhttp://www.markazfeqhi.ir/edu/news/7071/