مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
ساختار معاونت پژوهشی و اهداف آن
ساختار فعلی معاونت پژوهشي

*رکنِ برنامه­ ریزی و تصمیم گیری و تصویب قوانین و مقررات پژوهشی؛ «شورای پژوهش» است که با ترکیب زیر حسب مورد تشکیل می‌‌گردد:

الف) رئیس معظم مرکز

ب) مدیر محترم مرکز

ج) معاون پژوهشي

د)مدير گروه فقه و حقوق

ه­)مدير گروه فقه سياسي

و)مدير گروه فقه پزشكي

*ریاست جلسات شورای پژوهشي؛ با «رییس محترم مرکز» و دبیری جلسات؛ با «معاون پژوهشي» است.


کوتاه مدت

- تدوین اولویت های پژوهشی

- جذب پژوهشگر پاره وقت و تمام وقت

- راه اندازی گروه های تحقیقاتی و پروژه های علمی

- آماده سازی امور مجله علمی مرکز

میان مدت


- جذب هیأت علمی پژوهشی پاره وقت و تشکیل گروه های پژوهشی تخصصی

- ایجاد دفتر همکاری های علمی و پژوهشی

- ایجاد هرم علمی جهت انتقال تجربیات و ارزیابی

- فعال کردن مجلهYBpA8b2u7z.jpg


بلند مدت


- جذب هیأت علمی پژوهشی پاره وقت و  تمام وقت

- توسعه در توليد دانش

- تشکیل و ثبت پژوهشکده فقه و اصول اسلامیeeu4U2y7dw.jpg
دسته بندی معلومات
مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) قم (2)

بخشهای مختلف مرکز

معاونت آموزش (3)
معاونت پژوهش (6)

معاونت فرهنگی و امور بین الملل

کتابخانه

انتشارات

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) مشهد مقدّس

مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) سوریّه

یادمان مؤسس فقید

ریاست مرکز

معرفی مرکز