مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

نشریه صراط

نشریه صراط           مصاحبه پیرامون بخش آموزش مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) با:
استاد جواد فاضل لنکرانی
استاد قاضی زاده
استاد حسینی آملی
استاد علیدوست
استاد حسینی نسب
آقای رحمان پور ... ادامه خبر