مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)

حجت الاسلام والمسلمين حمزه حيدري: بيش از 14ميليون نفرمخاطب داشته‌ايم

حجت الاسلام والمسلمين حمزه حيدري: بيش از 14ميليون نفرمخاطب داشته‌ايم گفتگوی حجت الاسلام و المسلمين حيدری پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

حجت الاسلام و المسلمين صرفی: ابتکار در شيوه تدريس

حجت الاسلام و المسلمين صرفی: ابتکار در شيوه تدريس گفتگوی حجت الاسلام و المسلمين مصطفي صرفی پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96)
... ادامه خبر

حجة الاسلام و المسلمين نجفی (بستان): هدف تربيت مجتهد است

حجة الاسلام و المسلمين نجفی (بستان): هدف تربيت مجتهد است گفتگوی حجت الاسلام و المسلمين جعفر نجفی (بستان) پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

آيت الله عظيمي: کار تفسير را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌‌کنيم

آيت الله عظيمي: کار تفسير را به شکل حرفه‌ای دنبال می‌‌کنيم گفتگوی آيت الله سيد محمدحسين عظيمی پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

حاج احمد فاضل لنکراني: اين مرکز با کمترين هزينه و بالاترين کيفيت ساخته شده است

حاج احمد فاضل لنکراني: اين مرکز با کمترين هزينه و بالاترين کيفيت ساخته شده است گفتگوی حاج احمد فاضل لنکرانی پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

حجت الاسلام و المسلمين دکتر حبيبي تبار: به دنبال انجام کار‌های انجام نشده‌ايم

حجت الاسلام و المسلمين دکتر حبيبي تبار: به دنبال انجام کار‌های انجام نشده‌ايم گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين دکتر حبيبی تبار پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

حجة الاسلام و المسلمين طبسي: می‌‌خواهيم فکر اهل‌بيت(ع) را به دنيا معرفی کنيم

حجة الاسلام و المسلمين طبسي: می‌‌خواهيم فکر اهل‌بيت(ع) را به دنيا معرفی کنيم گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين مروجي طبسی پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

حجت الاسلام و المسلمين فاضل کاشاني: افراد مجتهد بايد خوش‌فکر باشند

حجت الاسلام و المسلمين فاضل کاشاني: افراد مجتهد بايد خوش‌فکر باشند گفتگوی حجت الاسلام والمسلمين فاضل کاشاني پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

آيت الله نورمفيدي: اين‌ مرکز پيشتاز مراکز فقهي در حوزه است

آيت الله نورمفيدي: اين‌ مرکز پيشتاز مراکز فقهي در حوزه است گفتگوی آيت الله سيد مجتبي نورمفيدي پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر

آيت الله فاضل لنکرانی: بايد مباني فقهي و اصولي امام را در حوزه‌‌ها زنده کنيم

آيت الله فاضل لنکرانی: بايد مباني فقهي و اصولي امام را در حوزه‌‌ها زنده کنيم گفتگوی معظم له پيرامون مرکز فقهي ائمه اطهار(ع) در بيستمين سال تأسيس مرکز با هفته نامه حريم امام (شماره 310، اسفند 96) ... ادامه خبر