مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)جدیدترین مطالب سایتhttp://www.markazfeqhi.ir/اربعين حسينيhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/7249/اربعين حسينيhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/7248/اربعين حسينيhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/7247/اربعين حسينيhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/7246/اربعين حسينيhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/7245/اربعين حسينيhttp://www.markazfeqhi.ir/main/slideshow/7244/کلاسهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) شعبه تبريزبرنامه کلاسهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) شعبه تبريز به قرار ذيل استhttp://www.markazfeqhi.ir/main/news/7235/کلاسهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) شعبه تهرانکلاسهای مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) شعبه تهران، از اول مهر ماه برگزار میگردد.http://www.markazfeqhi.ir/main/news/7234/گفتگو با مدیر مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) در افغانستان پیرامون فعالیتهای آن مرکزحجت الاسلام والمسلمین مظفری: استقبال گسترده طلاب برای تحصیل در مرکز فقهی ائمه اطهار(ع) افغانستان / تدریس مقدمات تا درس خارجhttp://www.markazfeqhi.ir/main/news/7229/دروس استاد معظم حضرت آيت الله فاضل لنکرانی(دامت برکاته) در سال تحصيلی 99-98برنامه دروس خارج فقه و اصول استاد معظم حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی(دامت برکاته)http://www.markazfeqhi.ir/main/news/7227/