مرکز مطالعات تطبیقی مذاهب مشهد مقدس
برگزاری جلسه شورای اساتید مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
برگزاری جلسه شورای اساتید مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی
جلسه شورای اساتید مرکز تخصصی مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی با حضرت آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانی زید عزه
زمان برگزاری: چهارشنبه ۴ اردیبهشت ماه
مکان: مرکز مطالعات …
در اب