معاونت پژوهش

نشست علمی تخصصی افشاگری رسانه ای2 با عنوان: «بررسی ابعاد فقهی – حقوقی تشهیر مفسدان اقتصادی» - گالری تصاویر